Plovdiv, Bulgaria - High quality photographs

BONEV PHOTOGRAPHY

EN
Plovdiv is situated in a fertile region of south-central Bulgaria on the two banks of the Maritsa River. The city has historically developed on seven syenite hills, some of which are 250 metres (820 feet) high. Because of these hills, Plovdiv is often referred to in Bulgaria as "The City of the Seven Hills".

Plovdiv is host to cultural events such as the International Fair Plovdiv, the international theatrical festival "A stage on a crossroad", and the TV festival "The golden chest". There are many remains preserved from antiquity such as the ancient Plovdiv Roman theatre, Roman odeon, Roman aqueduct, Roman Stadium, the archaeological complex Eirene, and others.

The oldest American educational institution outside the United States was founded in Plovdiv in 1860, which was later moved to Sofia – today's American College of Sofia.

More you can read here:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plovdiv


Photographs were taken with great pleasure and respect to the objects.

Bonyo Bonev
БГ
Пловдив е разположен в плодородният регион на южно-централния регион на България, от двата бряга на река Марица. Градът има 7 тепета, някои от които достигат до 250 метра височина. Заради тези хълмове Пловдив е известен като градът на седемте тепета.

В Пловдив се провеждат множество културни мероприятия и панаири като Международният панаир, различни международни фестивали на театралните изкуства, ТВ фестивалът златната ракла и други. В Пловдив могат да се намерят много останки от древни цивилизации като античният римски театър, римския акведукт, римски стадион, археологическият комплекс Ейрене, и други.

Най-старият американски научен институт извън Съединените Американски Щатите е основан имено тук, в Пловдив през 1860 година, който е преместен в София- днешният американски колеж.

Повече може да прочетете тук:
https://en.wikipedia.org/wiki/Plovdiv


Фотографиите са направени с изключително голям респект към обектите.

Боньо Бонев